Tip je een vriend of vriendin!

E-mailadres(sen) van vriend(en)


Jouw Email-adres


BuiltWithNOF
Esoterische appendix

De mens ingedeeld vanuit de ziel (van binnenuit) geeft een drieledigheid

Zielefuncties                        Fysieke drager                 
Denken (bewustworden)         Zenuw-zintuigstelsel         
Voelen  (beleven)                   Ritmische,hart/longen       
Willen (handelen)                   Ledematen/stofwisseling                                          

Gewaarwordingsziel: dat deel van de ziel dat zich gevormd heeft aan
het directe waarnemen van de wereld om ons heen.

Verstands-gemoedsziel: dat deel waarin gevoelens spelen die door
waarnemingen worden opgeroepen, alsook de gedachten die naar
aanleiding hiervan gevormd worden.

Bewustzijnsziel: dat deel van de ziel dat vanuit de geest ofwel het ‘ik’
betrokken is bij gedachten, gevoelens en waarnemingen. In deze
wisselwerking ontvonkt het individuele bewustzijn omtrent
waarnemingen en het zelfstandig oordeel.

De mens van buitenaf, vanuit de natuurrijken, geeft de vier wezensdelen,de elementen( wezens) en de ethersoorten

Rijk                   Wezensdeel                   Omschrijving
Mineraal             Fysieke lichaam             Pure Materie – de stof.
Plantaardig        Etherlichaam                 Verzorgt het vegetatieve leven van het fysieke
                                                               lichaam, te maken met tijd (zijn, duur, groei, ritmen).
Dieren               Astraallichaam               Drager van gewaarwordingen, belevingen en                                                                                          gevoelens.
Mens                 Ik/ geest-kiem               De essentie van ieder individu. Pure activiteit en                                                                                  bedient zich van de zielefuncties.

Rijk                   Element (Wezens)         Ethersoort
Mineraal             Aarde/Gnomen              Vorm
Plantaardig        Water/Nimfen/Ondinen  Klank/chemisch
Dieren               Licht-lucht/Elfen/Sylfen Licht/lucht
Mens                 Vuur/Salamanders         Warmte
 

Ahriman: de bijbelse Satan, in de Perzische CP bekend onder de naam Angrimanju (de boze man), wil de mens onvrij de materie in trekken en hem daarin verharden, verleid de mensen vanuit de driftensfeer, gezeteld in het etherische; tevens heerser van het intellect, het abstracte lichaamsgebonden denken.

De Astrale Wereld:  behelst de wereld van planeten en sterren. Het astrale lichaam kan zich met de snelheid van het licht toetsen aan de oerbeelden die daarin leven.

Christus/Etherische Christus: de voorganger van de mensheid,  die het evenwicht weet te houden tussen Geest (Lucifer) en Materie (Ahriman). Hij behelst het scheppende element, het Ik Bén,, vanuit Liefde; is in vele religies terug te vinden door zijn Liefdes-inslag: Krishna, De Grote Geest, Osiris, Apollo, Zonnegod. Vanaf de doop in de Jordaan verbond deze zich met Jezus en werd zo tot mens. Heeft een wederopstanding doorgemaakt in de etherwereld tussen 1933-42, waardoor hij zich nog dieper met de aarde heeft verbonden.

Dubbelganger: of zogeheten etherische dubbel is een samenspel van krachten ofwel elementenwezens, die onze gedachten of wilsimpulsen zijn welke ons nog niet bewust zijn en nog niet omgevormd. Is op zich niet slecht, en vormt onze stimulans om te incarneren en ons te ontwikkelen aan zijn weerstand.

De Etherwereld: een sfeer bestaande uit allerlei (elementen-) wezens die in alles wat leeft, natuurkrachten en werkingen, fysiek uitgestolde vorm aan de aarde is gebonden, en vormen samen het etherlichaam van de aarde dat zich uitstrekt tot de maan.

God de Vader: oergrond van alle zijn, de Ik-wereld, Hij schept door de Zoon (Christus) en wordt zich van zichzelf bewust door de Heilige Geest, heeft baard.

Lotusbloemen: deze bevinden zich tussen het etherische en het astrale lichaam. Het zijn psychische organen die de wisselwerking tussen etherisch- en astraal lichaam, ofwel processen van verinnerlijking reguleren. Ze ontwikkelen zich door het beoefenen van deugden.

Lucifer: de bijbelse Diabolos, wil de mens onvrij de geestelijke wereld in trekken, werkt d.m.v. een brandende verleiding in ’t astrale, de gevoelssfeer

Mensheidsevolutie: De centrale opgave voor de mens is om zich te ontwikkelen tot een geest van vrijheid en liefde. De evolutie hiertoe is onderverdeeld in cultuurtijdperken, elk weer onderverdeeld in 7 cultuurperioden (CP) van 2160 jaar. De huidige CP loopt van 1417-3577, en behelst de ontwikkeling v/d bewustzijnsziel.

Orgaanprocessen: gegrond in de fysieke organen. Elk orgaan bemiddelt een bepaalde ethersoort en stelt deze beschikbaar als bewustzijnsdrager (nier-lichtether, bewustzijn; hart-warmteether, waarnemen van gevoelswarmte -en kou; lever-klankether, het synthetiseren en analyseren; longen-vormether, vormgeven).

De Ziel:  bestaat uit een gedifferentieerd spel tussen het etherische en het astrale, oneindig complex en gevarieerd  en daardoor als het ware een groot vrijheidsgebied.  Hierin kan zich het individu ontwikkelen. Door innerlijke scholing (van en door zieleprocessen ) kan het ‘ik’:

- het astrale lichaam (deels) omvormen tot Geestzelf. Dit als het astrale lichaam   of bewustzijn tot kelk wordt waarin het ‘ik’ de geestelijke wereld kan          waarnemen. Dit heet Imaginatie of schouwen. Let op: zien en begrijpen is niet hetzelfde.

- het etherisch lichaam (deels) omvormen tot Levensgeest. Dit als het ’ik’ in de levensprocessen kan meevoelen en –bewegen, en zo erin waarnemen. Dit heet Inspiratie, en leidt enerzijds tot werkelijk begrip van geestelijke waarnemingen, anderzijds tot het vermogen mee te doen en te sturen met levensprocessen; dit alles met name via het kunstzinnige

- het fysieke lichaam (deels) als geestelijk-fysiek lichaam realiseren; dit heet Geestmens. Heeft te maken met de daadwerkelijke realisatie van idealen, door het ‘ik’ gezien als de zin van een door hem beoogde ontwikkeling. Dit heet Intuitie, en kan zich enerzijds uiten in een helder weten, anderzijds in handelend optreden vanuit de geest ofwel (witte) magie.